กิตติกรรมประกาศ


คณะผู้วิจัยขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้ที่ได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือการทำงานวิจัยในโครงการนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ อ.สุโชติ ดาวสุโข ผศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย และ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ที่ได้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น จนกระทั่งประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จุนเจือ โล่ห์สุวรรณ ที่ได้เอื้อเฟื้อเอกสารประกอบการสอนเรื่องโครงสร้างของอะตอม ซึ่งช่วยให้การทำงานในโครงการนี้ดำเนินไปได้รวดเร็วมากขึ้น

ขอขอบคุณ น.ส.จุฑารัตน์ ใจงาม ที่ได้ช่วยงานวิจัยในโครงการ นายชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ ที่ได้ช่วยจัดทำด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมและน.ส.ดวงฤดี ธารรำลึก ที่ได้ช่วยจัดทำด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และทุ่มเทให้กับงานนี้โดยเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ

ขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ บริษัทเอกซ์แซมไซเบอร์เน็ต จำกัด ที่ได้เอื้อเฟื้อโปรแกรมการจัดทำข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า

คณะผู้วิจัยมีความซาบซึ้งต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการนี้ ตลอดจนให้กำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรค จนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี