จากการศึกษาและทดลองต่างๆ พอที่จะสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมได้ว่า ทุกอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญคือ โปรตรอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยมีโปรตรอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียส นิวเคลียสนี้จะครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอมเพียงเล็กน้อยและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงคล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบอนุภาค ประจุ(หน่วย) ประจุ(C) มวล(g) มวล(amu)
อิเล็กตรอน -1 1.6 x 10-19 0.000549 9.1096 x 10-28
โปรตรอน +1 1.6 x 10-19 1.007277 1.6726 x 10-24
นิวตรอน 0 0 1.008665 1.6749 x 10-24

จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า (atomic number, Z)

ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า (mass number, A)

โดยที่ N เป็นจำนวนนิวตรอน

(เลขเชิงมวลจะเป็นจำนวนเต็มและมีค่าใกล้เคียงกับมวลของอะตอม)
การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์

เขียน(A)ไว้ข้างบนด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ

เขียน(Z)ไว้ข้างล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ